ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 25 มี.ค. 2024
  • 177 Views
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ WiL
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สรุปผลการดำเนินงานโครงการ WiL และจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ

          เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2567 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเก็บข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ “การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล” และเข้าร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ ในหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในภาคการศึกษา 2/2566 สรุปผลโครงการ “การบูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล” การเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ โรงแรมแอท พิงค์นคร ริเวอร์ไซด์เชียงใหม่

          โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และตัวแทนบริษัทเข้าร่วมดังนี้ บริษัท มัลเบอร์รี่ ซอฟต์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ใบวา จำกัด บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท 20Scoops CNX บริษัทลานนาคอม จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้