ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 25 มี.ค. 2024
  • 103 Views
ระบบบริหารจัดการข้อมูลคนพิการจังหวัดพะเยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลคนพิการจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 2 ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์เชาวน์ ปอแก้ว ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์ ดร.ณัฐพล หาญสมุทร ดร.อภิวัฒน์ บุตรวงค์ และอาจารย์ชลติพันธุ์ เปล่งวิทยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลคนพิการจังหวัดพะเยา ในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำโครงการระบบฐานข้อมูลคนพิการในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นระบบฐานข้อมูลในการช่วยเหลือและติดตามคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้ได้รับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูล

          ซึ่งมีนางสาวณิรดา อ่อนน้อม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บริการคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำโครงการฯ