ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 1 เม.ย. 2024
  • 53 Views
เข้ารอบคัดเลือก Super AI Engineer Season 4
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 4

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 4 โดยคัดเลือกผู้ร่วมโครงการจากทั่วประเทศ เพื่อฝึกปฏิบัติจริงในระดับต่อไป

          โครงการ Super AI Engineer (โครงการพัฒนานวัตกร, วิศวกร, นักวิจัย, วิสาหกิจเริ่มต้น และด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)) Development of Innovators, Engineers, Researchers, and Startups เป็นโครงการภายใต้ โครงการปัญญาประดิษฐ์/วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน Artificial Intelligence and Robotics for All มุ่งสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะมาเป็นนวัตกร, วิศวกร, นักวิจัย, และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับสูง จัดขึ้นโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรจำนวนมาก เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, บพค. , สอวช., NECTEC เป็นต้น ซึ่งดำเนินเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว