ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 17 เม.ย. 2024
  • 143 Views
BMI Challenge ปีที่ 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (BMI Challenge) ปีที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรภายในส่วนงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

            เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge) ปีที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม 2566 - กรกฎาคม 2567 โดยมีดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กรที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ส่วนงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในส่วนงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดี โดยคาดหวังว่าหากเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กรให้มีสุขภาพที่ดี จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีตามไปด้วย เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

          ซึ่งมีวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คือ นายอดิศร ธุระยศ นักวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับช่วงอายุ และสุขภาพของบุคลากรแต่ละคน พร้อมทั้งนำเต้นแอโรบิค โดยมีผู้บริหารคณะ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

นางสามยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายภานุวัฒน์ โลมากุล (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) : ภาพ