ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 25 เม.ย. 2024
  • 818 Views
วิทยากร Work shop การออกแบบระบบฐานข้อมูลคนพิการ
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากร Workshop การออกแบบระบบฐานข้อมูลคนพิการในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเอ็มทู เทล วอเตอร์ไซส์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย อาจารย์เชาว์ ปอแก้ว ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวิษ แสนโภชน์ อาจารย์ชลติพันธ์ เปล่งวิทยา และดร.อภิวัฒน์ บุตรวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ดีรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยวิธีการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และ กิจกรรมกลุ่ม Work shop การออกแบบระบบฐานข้อมูลคนพิการในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบฐานข้อมูลคนพิการในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา และการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เพื่อให้การจัดทำระบบฐานข้อมูลคนพิการในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมถึงออกแบบระบบฐานข้อมูลคนพิการที่จะนำไปพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงบริการจากทางภาครัฐอย่างครบถ้วน ครอบคลุมรอบด้าน

          โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ล่ามภาษามือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้