ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 13 พ.ค. 2024
  • 36 Views
จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ ในหัวข้อ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ” พร้อมทั้งอัพเดท Trend and Technology ในอนาคต
          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ หัวข้อ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ ภายใต้โครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2567 ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ จากนั้นเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Trend and Technology in the future” โดย นายธนชาติ วิวัฒนภูติ จากบริษัท ลานนา คอม จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
ในช่วงบ่ายเป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ Five Forces, SWOT ซึ่งแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม โดยมีผู้บริหารคณะฯ ประจำตามกลุ่มต่าง ๆ 
          และในวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ วิเคราะห์ความได้เปรียบทางกลยุทธ์ Strategic Advantages (SA) วิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ Strategic Challenge (SC)” โดย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จากนั้น เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ” โดย นางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะฯ ซึ่งจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ และร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคณะฯ ตามกลุ่มแล้ว ได้มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคณะฯ ของแต่ละกลุ่มอีกด้วย