ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 14 พ.ค. 2024
  • 28 Views
AUN-QA Version 4.0
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUN-QA Version 4.0 หัวข้อ “ความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินงานหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) กับ แนวทางการประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร”

          เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินงานหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) กับ แนวทางการประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 (Introduction and Workshop Criteria 1-4)” เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมภิบาล หรือ “NEXT Administration” ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA และเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการ รอบปีการศึกษา 2566 รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรและหลักสูตรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ความรู้และประเด็นต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานหลักสูตรการดำเนินงานภายในหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
       โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายและผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 54 ท่าน