ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 15 พ.ค. 2024
  • 28 Views
ลงนาม MOU สร้างเครือข่ายทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
         เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยี ระหว่าง บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด กับ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนิสิตและเตรียมความพร้อมของนิสิตด้านการพัฒนาอาชีพ พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน และร่วมกันจัดสหกิจศึกษาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริงในการทำงานให้แก่นิสิต และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพที่นิสิตได้ศึกษาตามหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
        โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวต้อนรับผู้บริหารสถานประกอบการ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด และผู้บริหารคณะฯ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรฯ จากนั้น คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด แนะนำสถานประกอบการ และทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยี โดยผู้แทนของมหาวิทยาลัยพะเยาลงนาม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพยาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ราชตา ในส่วนของผู้แทนของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด ลงนามโดย คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพยานของบริษัท โดย คุณดรุณี รังษีบุตร ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบุคคล