ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 26 มิ.ย. 2024
  • 114 Views
“Soft Skill แตกต่างอย่างเข้าใจ พัฒนาตน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ”
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Soft Skill แตกต่างอย่างเข้าใจ พัฒนาตน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ”

            เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แตกต่างอย่างเข้าใจ พัฒนาตน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skill โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนอย่างสมดุล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ 
         ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมอบรม ภายในโครงการมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะและทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความสามัคคี ทั้งกิจกรรม Self-Awareness การเรียนรู้ และเข้าใจตัวเอง ผ่านการตัดสินใจ และมุมมองที่มีโลกและสิ่งรอบตัว ของผู้คนรอบตัวและคนในสังคม, กิจกรรม Teamwork การทำงานร่วมกันเป็นทีม และบทบาทที่แต่ละคนถนัดตามความสามารถและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล และกิจกรรมแนวทางการสื่อสารที่สร้างความร่วมมือและความเข้าใจในผู้คน The Art of Asking คำถามเพื่อสร้าง Connection & Trust โดยมีคุณกฤษณา ชมภูมิ่ง, คุณพีระพงศ์ สุริยะป้อ และคุณไกรสร ม่วงเหลือง เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้