ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 4 ก.ค. 2024
  • 171 Views
การสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม “การสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม” เปิดโอกาสให้นิสิตได้สร้างผลงานจาก แรงบันดาลใจ

            เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม” ให้กับนิสิตในสาขาวิชาฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากร ซึ่งมีการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจจากต้นทุนทางวัฒนธรรมและทดลองการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุต่าง ๆ ในหัวข้อ “ศิราภรณ์”นอกจากความรู้จากการบรรยายในครั้งนี้ นิสิตยังได้รับความสนุกสนานจากการปฏิบัติงานจริง รวมไปจนถึงกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากการทำงานอีกด้วย