บุคลากรสายวิชาการ
default-header-01
obj-7@2x

บุคลากรสายวิชาการ

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

ธุรกิจดิจิทัล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์