หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาโทระยะเวลาศึกษา 2 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Science(M.Sc.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Technologyand Digital Data Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Technology and Digital Data Management)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งใน ประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด ทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1. ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ
 2. ผู้บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศขององค์กรทุกระดับ
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 4. นักจัดการวิทยาการข้อมูลหรือนักวิเคราะห์ข้อมูล
 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
 6. ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 7. นักวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล