หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Digital Business (B.B.A)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Fine and Applied Arts (B.F.A.)