หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Designer and Developer)
 2. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
 3. ผู้ดูแลความมั่นคงของเครือข่ายและระบบสารสนเทศ (Network and Information Security Administrator)
 4. ผู้บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Manager, IT Administrator)
 5. ผู้จัดการฐานข้อมูล (Database Administrator)
 6. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Academic Computer Officer)
 8. ผู้ให้บริการสนับสนุนหรือผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Customer Support, Service Speccialist)
 9. ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของธุรกิจ (Freelance, Business owner )
 10. ศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางหรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือนักวิจัย (Further study in a specialized field or Related fields or Researcher)