หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

 

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบ (Full-Stack Developer)
 2. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหน้าบ้าน (Front-End Developer)
 3. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหลังบ้าน (Back-End Developer)
 4. นักทดสอบซอฟต์แวร์(Software Tester)
 5. นักพัฒนาซอฟต์แวร์บล็อกเชน(Blockchain Developer)
 6. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ (System Analyst and Designer)
 7. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์(Computer Scientist)
 8. นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้ของเครื่อง(Machine Learning Scientist)
 9. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์(Project Manager)
 10. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์(Project Coordinator)
 11. ผู้ออกแบบและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Database Designer and Administrator)
 12. เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านซอฟต์แวร์(Software Technical Support)
 13. ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์(Software Entrepreneur)
 14. ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือนักวิจัย (Further Study in Related Fields or Researcher