หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Digital Business (B.B.A)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Computer)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Computer

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1. พนักงานสนับสนุนระบบงานด้านคอมพิวเตอร์
 2. นักวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจ
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 4. นักพัฒนาระบบ
 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 6. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
 7. พนักงานสนับสนุนงานบริหารทั่วไป