หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Digital Business (B.B.A)
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Digital Business)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Digital Business)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1.  นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
 2. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
 4. นักพัฒนาระบบสารสนเทศ (Developer)
 5. พนักงานสนับสนุนระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ (IT Support)
 6. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว (Personal Business)
 7. นักวางแผนธุรกิจดิจิทัล (Digital Strategic Planner)