หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) Bachelor of Engineering (B.Eng)
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Software Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Software Engineering)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
 5. ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 2. นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UX/UI Designer)
 3. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหน้า (Front-End Developer)
 4. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหลัง (Back-End Developer)
 5. นักพัฒนาซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบ (Full-Stack Developer)
 6. นักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ (Software Analyst)
 7. นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
 8. ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)
 9. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 10. ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database administrator)
 11. นักวิทยาการข้อมูล (Data scientist)