หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.)
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Geographic Information Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Geographic Information Science)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

 

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 2. นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางด้านภูมิสารสนเทศ
 4. นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ด้านภูมิสารสนเทศ
 5. นักวิชาการภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศ
 6. นักวิชาการในองค์กรที่มีการใช้ภูมิสารสนเทศ
 7. นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ