หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.)
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Data Science and Application)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Data Science and Application)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 2. วิศวกรข้อมูล
 3. วิศวกรปัญญาประดิษฐ์
 4. สถาปนิกข้อมูล
 5. นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
 6. นักพัฒนาซอฟต์แวร์  
 7. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
 8. นักการตลาดดิจิตอล
 9. นักวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล
 10. นักวิชาการด้านวิทยาการข้อมูล
 11. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์