หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) Bachelor of Engineering (B.Eng)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Computer Engineering)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรคอมพิวเตอร์
 2. นักเขียนโปรแกรม
 3. นักออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
 4. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 5. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 7. นักพัฒนาเว็บไซต์
 8. ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
 9. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 10. วิศวกรฝ่ายขาย
 11. วิศวกรไอโอท