หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Fine and Applied Arts (B.F.A.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศป.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Computer Graphics and Multimedia)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.F.A. (Computer Graphics and Multimedia)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 2. นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Designer)
 3. นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ
 4. นักตัดต่อภาพเคลื่อนไหว (Video Editor)
 5. นักวาดภาพประกอบ (Illustrator)
 6. นักออกแบบภาพสื่อสาร (Visual Communicator)
 7. นักออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive Designer)
 8. นักออกแบบสื่อโฆษณา (Advertising Designer)
 9. นักออกแบบอิสระ (Freelance)