หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอกระยะเวลาศึกษา 3 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ด. (วิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Science (Geospatial Data Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : D.Sc (Geospatial Data Science)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
 2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
 4. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. อาจารย์ในถาบันอุดมศึกษา
 2. นักวิจัยภูมิสารสนเทศ
 3. นักพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านภูมิสารสนเทศ
 4. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลระยะไกล
 5. ผู้ประกอบการด้านวิทยาการข้อมูลและภูมิสารสนเทศ
 6. อาชีพอิสระ อื่นๆ