หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วท.บ. และ ศศ.บ.) Bachelor of Science and Bachelor of Art (B.Sc. and B.A.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology) and Bachelor of Arts (English)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology) and B.A. (English)