หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาโทระยะเวลาศึกษา 2 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Science(M.Sc.)
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศประยุกต์)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม.(ภูมิสารสนเทศประยุกต์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Applied Geoinformatics)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Applied Geoinformatics)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
  2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  2. นักวิจัยในองค์กรที่มีการใช้ภูมิสารสนเทศ
  3. นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
  4. นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ด้านภูมิสารสนเทศ