หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาโทระยะเวลาศึกษา 2 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Science(M.Sc.)
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่