หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาโทระยะเวลาศึกษา 2 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Engineer(M.Eng.)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineer (Master of Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Eng. (Master of Engineering)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
 2. เป็นผู้มีทีมีสุขภาพรางกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิชาการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา
 2. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 3. นักวิชาการสาขาอื่นที่ประยุกต์ใช้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 4. นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 5. เจ้าหน้าที่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 6. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 7. นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์