หลักสูตรที่เปิดสอน
default-header-01
obj-2@2x
obj-1
obj-g-1

ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอกระยะเวลาศึกษา 3 ปี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.)
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศประยุกต์)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม.(ภูมิสารสนเทศประยุกต์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Applied Geoinformatics)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Applied Geoinformatics)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเชิงพื้นที่ จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง และเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
  5. เป็นผู้ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดเพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  2. นักวิจัยในองค์กรที่มีการใช้ภูมิสารสนเทศ
  3. นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
  4. นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ด้านภูมิสารสนเทศ
  5. ผู้บริหาร ที่ปรึกษาโครงการ และเจ้าของธุรกิจด้านภูมิสารสนเทศ