ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)


ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science)

การศึกษา

- ศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล การเขียนโปรแกรม บนอินเทอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- จัดทำโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

- การฝึกงานหรือเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพื่อการมีงานทำ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนชื่อดัง หลายแห่งที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยา

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

     เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนในตำแหน่งต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ระบบ งานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ออกแบบซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ฯลฯ...

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

30

30

   1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

 

21

30

   1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

 

9

-

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

91

91

   2.1  วิชาแกน

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

25

16

   2.2  วิชาเอกบังคับ

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

51

57

-          กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

-

6

-          กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

-

6

-          กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

-

18

-          กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

-

21

-          กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

-

6

   2.3  วิชาเอกเลือก

 

9

12

   2.4  ประสบการณ์ภาคสนาม

 

6

6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

6

6

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต

127

127

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

001101

การใช้ภาษาไทย

Usage of Thai Language

3(2-2-5)

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

Ready English

3(2-2-5)

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

Communication in Digital Society

3(2-2-5)

225100

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Introduction to Computer Science

3(3-0-6)

225101

ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา 

Basic Logic and Problem Solving

3(2-2-5)

241221

แคลคูลัส

Calculus

4(3-2-7)

 

รวม

19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

Explorative English

3(2-2-5)

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

Multicultural Society

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Health and Environment Management

3(2-2-5)

225131

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Architecture

3(2-2-5)

235021

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

Structure Programming

3(2-2-5)

241335

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 

Discrete Mathematics

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  2

ภาคการศึกษาต้น

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

Step UP English

3(2-2-5)

002201

พลเมืองใจอาสา

Citizen Mind by Citizenship

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

Socialized Personality

3(2-2-5)

225211

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object-Oriented Programming

3(2-2-5)

235011

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

Data Structures and Algorithms

3(2-2-5)

247222

ความน่าจะเป็นและสถิติ

Probability and Statistics

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

004101

ศิลปะในการดำเนินชีวิต

Arts of Living

3(2-2-5)

225241

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

Design and Analysis of Algorithm

3(2-2-5)

235031

ระบบฐานข้อมูล

Database System

3(2-2-5)

235032

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer Networks

3(2-2-5)

235034       

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

Human-Computer Interaction

3(2-2-5)

241323

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

Numerical Methods

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

225302

ทฤษฏีการคำนวณ

Theory of Computation

3(3-0-6)

 

225381

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  

Object Oriented Analysis and Design

3(2-2-5)

 

235012

ระบบปฏิบัติการ

Operating System

3(2-2-5)

235035

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software Engineering

3(2-2-5)

2XXXXX

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(X-X-X)

 

XXXXXX

วิชาเลือกเสรี

Free Elective

3(X-X-X)

 

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

225313

แนวคิดของภาษาโปรแกรม

Programming language Concept

3(2-2-5)

225391

ระเบียบวิธีวิจัย

Research Methodology

3(2-2-5)

235015

ปัญญาประดิษฐ์

Artificial Intelligence

3(2-2-5)

235033       

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง

Structured Analysis and Design

3(2-2-5)

2XXXXX

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(X-X-X)

XXXXXX

วิชาเลือกเสรี

Free Elective

3(X-X-X)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  4

ภาคการศึกษาต้น

146131

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

3(2-2-5)

225492

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Science Project

3(2-2-5)

2XXXXX

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(X-X-X)

2XXXXX

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(X-X-X)

235091

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Preparation for Professional Experience

1(0-2-1)

(ไม่นับหน่วยกิต)

 

รวม

12 หน่วยกิต

 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

* ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา

225493

การศึกษาอิสระ *

Independent Study

6 หน่วยกิต

225494

การฝึกงาน *

Professional Training

6 หน่วยกิต

225495

สหกิจศึกษา *

Co-Operative Education

6 หน่วยกิต

 

รวม

6 หน่วยกิต

 

อ่านเพิ่มเติม....